حایل چینی چاله آسانسور

مقالات و ویدئو های آموزشی آسانسور پادفراز

حایل چینی چاله آسانسور

چاله آسانسور بخشی از چاه آسانسور است که در پایین ترین سطح ساختمان قرار دارد و محل نصب بافر، ...