نرخ نامه

نرخ نامه مصوب سندیکا برای قرار داد سرویس و نگهداری یکساله آسانسور سال 1402