استاندارد سازی و ابنیه آسانسور

اولین مورد اینه که دیواره های چاه باید به صورت یک دست با سیمان سفید پوشیده بشود.سازه آسانسور و کلیه آهن آلات باید ضد زنگ زده شود تا از خورده شدن جلوگیره کنه.سینی بین طبقه مورد بعدی هست که باید توجه داشته باشید.مورد آخر هم روشنایی داخل چاه که با یک کلید از پایین چاه […]