مراحل بازرسی آسانسور

٫ نام متقاضی
۲٫ نام شرکت فروشنده آسانسور
۳٫ محل نصب آسانسور
۴٫ شماره پروانه ساختمان
۵٫ تاریخ صدور پروانه ساختمان
۶٫ شماره پلاک ثبتی
۷٫ نوع آسانسور
۸٫ ظرفیت کابین بر اساس نفر و وزن (کیلو گرم)
۹٫ تعداد توقف
۱۰٫ سرعت حرکت آسانسور (متر بر ثانیه)
۱۱٫ نحوه قرار گرفتن درب ها و تعداد آنها
۱۲٫ تعداد آسانسور در ساختمان مورد نظر
۱۳٫ نوع کاربری آسانسور : مسافر بری / مسافربر-باربر / خدماتی / ماشین بر
۱۴٫ نوع آسانسور : کششی / هیدرولیکی / وینچی
این مورد را همیشه مد نظر قرار دهید که غالبا” مرحله بازرسی و تایید آسانسور طی یک مرحله بازرسی اتفاق نمی افتد و در بازرسی اولیه موارد عدم تطابق به اطلاع نماینده شرکت فروشنده آسانسور ( شرکت نصاب آسانسور ) می رسد و شرکت نصاب آسانسور بعد از رفع موارد عدم تطابق در خصوص درخواست بازرسی مجدد اقدام می نماید.
لذا پیش از انجام فرایند بازرسی ، باید بازرس سوابق بازرسی پیشین را در صورت وجود پیگیری نماید. (مراحل بازرسی یک آسانسور از ابتدا تا انتها توسط یک شرکت بازرسی انجام می پذیرد.)
گام سوم : وارد شدن به چاهک آسانسور و بازرسی آیتمهای مربوطه
در این مرحله در حضور نماینده شرکت طراح و نصاب آسانسور و ترجیحا” مالک یا نماینده وی (کارفرما) نسبت به بازرسی چاهک آسانسور اقدام می شود، درب آسانسور را باز کرده و با فشار دگمه طبقات فوقانی و با استفاده از کنتاکتوری که در هنگام بازرسی همراه دارید درب آسانسور را در مدار قرار داده و کابین آسانسور را به سمت طبقات بالا هدایت می کنید، این در حالی است که درب طبقه آسانسور در پایین ترین طبقه باز است و امکان دسترسی ما به چاهک آسانسور جهت آغاز فرایند بازرسی فراهم می آید.
(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند ۲-۲-۳-۴-۵: حركت‌ آسانسور بطور خودكار باید منوط‌ به‌ قفل‌ بودن‌ در كابین‌ باشد ، . اگرچه‌ ، عملیات‌ مقدماتی قبل‌ از شروع‌ حركت‌ میتواندانجام‌ شود این‌ قفل‌ شدن‌ باید توسط‌ یك‌ وسیلهایمنی برقی ،كه‌ با بند ۱۴-۱-۲ مطابقت‌ داشته‌ باشد ، برای سیستم‌ اثبات‌ شود.)

استاندارد: چاهک(Pit)، بخشی از چاه‌ است‌ كه‌ در زیر پایین‌ ترین‌ طبقه‌ آسانسور قرار دارد.

بعد از فرستادن کابین به طبقات بالایی ، چاهک آسانسور قابل روئیت است ، پارامترهایی که در چاهک آسانسور باید مورد بررسی قرارگیرند عبارتند از:
۱٫ اولین موضوعی که در بازرسی از چاهک آسانسور مورد توجه قرار می گیرد نحوه دسترسی به کف چاهک آسانسور است ، شما می توانید با استفاده از قراردادن پای خود بر روی سکوی ضربه گیر کابین و بهره گیری از چهار دیواری درب طبقه به داخل چاهک آسانسور وارد شوید لازم به ذکر است که برای پایین رفتن به چاهک هیچوقت از ریلهای کناری استفاده نکنید چون غالبا” آغشته به روغن و لغزنده هستند اما در صورتیکه ارتفاع چاهک آسانسور بیش از ۲٫۵ متر بود استاندارد تمهیدات دیگری را در نظر گرفته است.
(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۲-۳-۷-۵: چنانچه‌ عمق‌ چاهك‌ از ۵/۲ متر تجاوز نماید ، بشرط‌ آنكه‌ طرح‌ ساختمان‌ امكان‌ آنرا بدهد ، دری نیز باید پیش‌بینی گردد. اگر هیچ‌ نوع‌ دسترسی به‌ چاهك‌ موجود نباشد باید در درون‌ چاه‌وسیله‌ ای دائمی (نردبان‌ یا پله‌) تعبیه‌ گردد تا از پایین‌ترین‌ طبقه در دسترس‌ ،رفتن‌ به‌ كف‌ چاهك‌ با ایمنی مقدور باشد . این‌ وسیله‌ نباید در مسیر حركت‌ تجهیزات‌ آسانسور قرار گیرد.)

۲٫ كف‌ آن‌ باید صاف‌ و تقریبأ تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطی كه‌ ضربه‌گیرهاو پایه ریلها و وسایل‌ مكش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند. .(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۱-۳-۷-۵)
۳٫ وجود دو سکو ضربه گیر به منظور کابین و وزنه تعادل به ارتفاع حداقل ۵۰ سانتیمتر .
۴٫ کف چاهک باید تمیز و عاری از هرگونه زباله و آلودگی باشد.

۵٫ در زمانی که کابین روی ضربه گیر فشار می آورد باید در چاهك‌ فضای كافی حداقل‌ ، برای قرارگیری مكعبی به‌ ابعاد m 0/1* m 6/0* m 5/0 بر روی یكی از وجوهش‌، موجود باشد.(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۳ -۳-۷-۵)
۶٫ اطمینان از نصب و عملکرد كلیدی كه‌ با بازشدن‌ در چاهك‌ جهت‌ توقف‌ و نگهداشتن‌ آسانسور ،در دسترس‌ باشد، و از لحاظ‌ ایمنی حالت‌ روشن‌ و خاموش‌ كلید باید مشخص‌ باشد.(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۴-۳-۷-۵ و ۷-۱۵)

۷٫ وجود یك‌ پریز الكتریكیی (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۴-۳-۷-۵) (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند ۱-۶-۱۳: تغذیه برق ‌ پریزهای مورد نیاز روی سقف‌ كابین‌ ، در اطاقهای فلكه‌ و موتورخانه‌ و چاهك‌باید از ‌ تغذیه‌ سیستم‌ محركه‌ مستقل‌ باشند. این‌ عمل‌ می تواند یا بوسیله‌ یك‌ مدار جداگانه‌ و یا از طریق‌ اتصال‌ به‌ خط‌ تغذیه‌ سیستم‌ محركه‌ قبل‌ از ورود به‌ كلید اصلی انجام‌ گیرد.)

۸٫ بررسی وضعیت سیم کشی ها در چاهک آسانسور ( تمامی سیمهای مربوطه باید در خرطومی قابل انعطاف قرار بگیرند و داکتها باید دارای روکش بوده و تنها بر روی دیواره ها در آسانسور به کار روند.
۹٫ بررسی وضعیت NF ها در چاهک آسانسور (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۱-۵-۱۰: كلیدهای حد نهایی باید وجود داشته باشند. این كلیدها باید در نزدیكترین محل به بالاترین و پایین ترین طبقه ، بدون خطر عملكرد اتفاقی ، نصب شده و عمل نمایند. این كلیدها قبل از برخورد كابین (یا وزنه تعادل در صورت وجود) به ضربه گیر باید عمل نمایند. اثرعملكرد كلیدهای نهایی باید در خلال فشرده شدن ضربه گیرها هم ادامه داشته باشد.)

۱۰٫ بررسی وضعیت آهنکشی چاه در قسمت چاهک آسانسور و نحوه اتصال به براکتها و ریلها :نصب ریلها به براكتها و به ساختمان باید به نحوی باشد كه اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن  بصورت خودكار یا با تنطیم ساده، جبران نمود.حركت لقمه ها نباید باعث آزاد شدن ریل از براكتها شود.

۱۱٫ بررسی وضعیت ریلها و بیس پلیت ریلها در کف چاهک آسانسور.

۱۲٫ روشنایی باید توسط‌ یك‌ لامپ‌ در حداكثر ۵/۰ متری از کف چاهک تامین گردد. (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند ۵-۹ : چاه‌ باید به‌ روشنایی دائمی الكتریكی مجهز باشد بطوریكه‌ در اثناء تعمیرات‌ یا سرویس‌  ، حتی زمانیكه‌ همه‌ درها بسته‌اند روشن‌ باشد . این‌ روشنایی باید توسط‌ یك‌ لامپ‌ در حداكثر ۵/۰ متری از بالاترین‌  و پایین‌ ترین‌ نقاط‌ چاه‌ و در میان‌ چاه‌ نیز در هر حداكثر ۷ متری یك‌ لامپ‌ ، به‌ شرط‌ آنكه‌ این‌ تعداد لامپ‌ روشنایی كافی ایجاد نمایند ، تأمین‌ گردد.)

۱۳٫ کف و دیواره های چاهک باید از مواد نسوز و با دوامی ساخته‌ شوند كه‌ عامل‌ ایجاد گرد و غبار نباشند. ( استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند ۳-۵) (در بسیاری از موارد دیواره ها گچکاری می شود که باید رنگ کاری بعمل آید.) و همچنین فاقد هر گونه درز باشد. (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند ۱-۲-۵)

۱۴٫ در چاهک آسانسور نباید چیزی جز آنچه در خصوص عملکرد آسانسور است موجود باشد. (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند ۸-۵)
۱۵٫ زمان بازرسی در چاهک آسانسور باید اطراف درب طبقه را که در پایین ترین طبقه است را بررسی نمود و از یکنواخت بودن و عدم وجود درز در اطراف آن اطمینان حاصل کرد: (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند ۲-۴-۵: كل‌ مجموعه درهای طبقات‌ و دیواره‌ هایا بخشی از دیواره‌ ها كه‌ در سمت‌ ورودی كابین‌ قرار می گیرند بجز ناحیه‌ ای كه‌ درب‌ عمل‌ میكند ،باید بدون‌ روزنه ‌ باشند.)

۱۶٫ در خصوص دربهای اتومات باید یک سینی در پایین درب طبقه در قسمت دیواره چاهک آسانسور تعبیه گردد.

۱۷٫ بررسی ارت آهنکشی در صورتیکه در چاهک نسب شده باشد .(ممکن است ارت چاه در قیمت بالاسری نصب گردد.)

۱۸٫ در خصوص گاورنر به کار رفته ، طناب گاورنر  باید بوسیله‌ فلكه‌ ته‌ چاه‌ كشیده‌ شود، حركت‌ این‌ فلكه‌ (یا وزنـه كشنده طناب فولادی )‌ باید هدایت‌ شده‌ باشد.(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۵-۶-۹-۹) در چاهک آسانسور این فلکه و وزنه کشنده به همراه طناب قابل روئیت و کنترل می باشد. (در این مرحله هنوز قسمت اصلی گاورنر را که در موتورخانه قرار دارد بازرسی نکرده اید-به گام دوازدهم رجوع گردد)

استاندارد : گاورنر over speed Governor، وسیله‌ ای است‌ كه‌ وقتی آسانسور به‌ هر دلیل‌ به‌ سرعتی بیش‌ از مقدار تعیین‌ شده‌ می رسد ، فعال‌ شده‌ و ضمن‌ قطع‌ جریان‌ برق‌ موتور ،عملكرد سیستم‌ ترمز ایمنی را سبب‌  می شود.

به منظور اطمینان از مقاومت مکانیکی کافی کف و دیواره ها حتما” باید تاییدیه مهندس ناظر ساختمان روئیت و ضمیمه مدارک بازرسی گردد..(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۳-۵ : سازه چاه‌ آسانسور ،حداقل‌ باید بتواند تحمل‌ نیروهایی كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ واردمی شوند را داشته‌ باشد . نظیر نیروی وارده‌ از سیستم‌ محركه‌ ، نیرویی كه‌ توسط‌ ریلهای راهنما در هنگام‌ عمل‌ سیستم‌ ترمز ایمنی بدان‌ وارد می گردد، نیرویی كه‌ بدلیل‌ توزیع‌ غیریكنواخت‌ بار در كف‌ كابین‌ بوجود می آید ، نیرویی كه‌ در اثر عملكرد ضربه‌ گیرها و همچنین‌ عملكرد فلكه ضدپیچش‌ و انحراف طناب‌ و یا زنجیر جبرانی ‌ واقع‌ در ته‌ چاهك‌ تولید میشوند)
۲۰٫ بررسی وضعیت قاب وزنه تعادل: در حالتی که شما در هنگام بازرسی در چاهک به سر می برید بدلیل بالا بودن کابین آسانسور طبیعتا” قاب وزنه تعادل در چاهک آسانسور قرار می گیرد و می توان موارد ذیل را در آن کنترل کرد:
۱٫ بررسی وضعیت کلی قاب وزنه تعادل و کفشک ها
۲٫ بررسی و ثبت نوع وزنه های به کار رفته شامل : وزنه های بتنی، چدنی و گالوانیزه
۳٫ ثبت تعداد وزنه های به کار رفته در وزنه تعادل
۴٫ نداشتن لقی قاب وزنه
۵٫ مهار صحیح وزنه ها در بالاترین ردیف وزنه ها :(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۱-۱۸-۸: چنانچه‌ وزنه تعادل‌ از وزنه‌های پر كننده مجزا تشكیل‌ شده‌ باشد ، باید برای جلوگیری از جابجایی آنها تمهیدات‌ مناسبی وجود داشته‌ باشد .برای این‌ منظور موارد زیر در نظر گرفته‌ میشود.
۵٫۱٫ یا باید یك‌ چهارچوب‌ یاشبكه‌ از وزنه‌ ها حفاظت‌ كند.
۵٫۲٫ در صورتیكه‌ فلزی باشند و سرعت‌ اسمی آسانسور از ۱ m/s تجاوز ننماید بانصب‌ دست‌ كم‌ دو میله مهار كننده‌ ، وزنه‌ ها را باید حفظ‌ و ایمن‌ نمود.)

۲۱٫ انجام فرایند اندازه گیری و ثبت در چاهک آسانسور، که شامل موارد زیر می باشد:
۱٫ عرض و عمق آهنکشی

۲٫ ارتفاع چاهک آسانسور: (اندازه گیری از سطح اولین طبقه تا کف چاهک)

۳٫ دهانه ریل های کابین و وزنه تعادل

۴٫ ارتفاع ستون کابین و قاب وزنه (حداقل ارتفاع ستونها ۵۰ سانتی متر است). (استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۱-۳-۱۰: ضربه گیرها باید در پایین ترین حد مسیر حركت كابین و وزنه تعادل قرار گیرند . چنانچه ضربه گیرها به همراه كابین یا وزنه تعادل حركت میكنند، باید به یك پایه ستون با حداقل ارتفاع ۵/۰ متر در انتهای مسیر حركت برخورد نمایند.)

۵٫ اندازه گیری فاصله بین دو سکوی ضربه گیر.

۶٫ اندازه گیری فاصله بالای ستون ضربه گیر تا قسمت تحتانی ضربه گیر پلی اورتان.

۷٫ محل و وضعیت قاب وزنه نسبت به کابین
۸٫ ثبت نوع و شماره سریال ضربه گیر : انواع ضربه گیرها عبارتند از : فنری ، لاستیکی و هیدرولیکی که قالبا” از ضربه گیر پلی اورتان در زیر کابین و وزنه تعادل استفاده می شود که با آنها بالا و پایین می رود. (ضربه گیر متحرک) با این وجود مطمئن شوید که نوع ضربه گیر متناسب با سرعت حرکت کابین در نظر گرفته شده است .

(استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۵،۴،۳-۳-۱۰ : از ضربه گیرهاینوع فنری و لاستیكی فقط در صورتی میتوان استفاده كرد كه سرعت آسانسور از m/s 1 بیشتر نباشد. از ضربه گیرهای نوع فنری و لاستیكی با حركت برگشتی تدریجی ( باكمك فنر)، تنها در صورتی میتوان استفاده كردكه سرعت آسانسور از m/s 6/1 بیشتر نباشد.
( استاندارد ۱-۶۳۰۳ بند۸-۱۵ : قید نام سازنده و آزمونی که بر روی آن انجام شده و مرجع آن به همراه شماره سریال آن الزامی است)
۹٫ اندازه گیری و ثبت فاصله اولین براکت از کف چاهک آسانسور.
۱۰٫ فاصله بین براکتها (حداکثر مقدار موجود ثبت می گردد.)

 ۱۱٫ ثبت نوع تراول کابل مصرفی.

دیدگاهتان را بنویسید

به اشتراک بگذارید

جدیدترین مطالب

خرید آسانسور

یکی از مهمترین مشکلات برخی سازندگان ساختمان انتخاب یک شرکت آسانسور مناسب و محصولی کیفی است.قبل از هر گونه توضیحی که در ادامه خواهد آمد،

فوبیای آسانسور

فوبیای آسانسور نوعی ترس بیش از اندازه از فضای بسته است. که فرد هنگام ورود به آسانسور و بلافاصله پس از بسته شدن در آسانسور

چاهک آسانسور و ابعاد آن

قبل از اجرای پروژه های نصب و راه اندازی آسانسور انجام یک سری پیش‌نیاز و در نظر گرفتن نکات استاندارد از اجرای مجدد مراحل و

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید